Reglement voor de afdelingen

 

Reglement voor de afdelingen van de V.S.A.G.

ARTIKEL 1

Ter bereiking van de doeleinden genoemd in artikel 2 van de statuten van de V.S.A.G. worden door de leden speciale afdelingen gevormd, welke de naam dragen van de afdeling, onder toevoeging van “V.S.A.G.”

ARTIKEL 2

Waar in dit reglement wordt gesproken van het bestuur, wordt bedoeld het bestuur van de V.S.A.G., terwijl het bestuur van een afdeling wordt aangegeven als afdelingsbestuur.

ARTIKEL 3

l. Leden van een afdeling kunnen zijn: leden van de V.S.A.G., gezinsleden en buitengewone leden.

2. Vrienden kunnen lid zijn, mits geïntroduceerd door een lid, (één vriend per lid) genoemd onder lid I van dit artikel. Het aantal donateurs mag niet hoger zíjn dan maximaal 40% van het aantal leden van de desbetreffende afdeling.

ARTIKEL 4

De meerderheid van het afdelingsbestuur bestaat uit leden genoemd in artikel 3, lid 1.

Het dagelijks bestuur van de afdeling bestaat uitsluitend uit deze leden.

ARTIKEL 5

Desgewenst kunnen afdelingen een eigen reglement vaststellen. Zulk een reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur.

ARTIKEL 6

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2.De huur van door de afdeling volgens rooster gebruikte lokaliteiten wordt door het bestuur gecompenseerd door subsidie.

3. De ledenvergadering van de afdeling bepaalt de contributie, die de leden verschuldigd zijn.

4. De afdelingspenningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen en voor de financiële administratie.

5. Voor het aanschaffen van gewenste inventarisgoederen kan het afdelingsbestuur een beroep doen op het bestuur.

6. Indien de kosten van een afdeling dermate hoog zijn, dat de draagkracht van de leden redelijkerwijs wordt overschreden, kan het afdelingsbestuur het bestuur verzoeken de tekorten over te nemen.

7. Indien het bestuur besluit tot de in lid 6 van dit artikel bedoelde overname wordt:

7 .1. de bijdrage van de leden door het bestuur vastgesteld;

7 .2. de afdelingspenningmeester ontheven van de verantwoordelijkheid, genoemd in lid 4 van dit artikel;

7 .3. de afdelingscontributie door de leden rechtstreeks overgemaakt aan de penningmeester van de V.S.A.G., die de financiële verantwoording overneemt.

ARTIKEL 7

1. Het afdelingsbestuur roept jaarlijks vóór 1 februari een ledenvergadering bijeen.

2.De leden worden hiertoe minstens twee weken tevoren uitgenodigd met een agenda, een financieel overzicht (behoudens indien het 6e lid van artikel 6 van toepassing is) en een verslag van de werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.

3. Het bestuur wordt tijdig schriftelijk in kennis gesteld van een door een afdeling te houden jaarvergadering.

4. Tussentijds is het afdelingsbestuur verplicht aan het V.S.A.G. bestuur alle door het bestuur gevraagde inlichtingen te verstrekken.

ARTIKEL 8

De volgende activiteiten van de afdelingen behoeven vooraf schriftelijke goedkeuring van het bestuur:

1. deelneming aan toernooien e.d.;

2 . aangaan van lidmaatschappen;

3. op enigerlei wijze naar buiten treden.

ARTIKEL 9

1. Het bestuur kan een afdelingsbesluit opschorten tot de eerstvolgende algemene vergadering.

2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een besluit van een afdeling nietig verklaren.

3. Tijdens de in lid 2 van dit artikel bedoelde algemene vergadering wordt het afdelingsbestuur in de gelegenheid gesteld zijn besluit toe te lichten.

ATTTIKEL 10

1. De opheffing van een afdeling kan geschieden door:

1.1 . een besluit van de ledenvergadering van de afdeling;

1.2. een bestuursbesluit, waartegen het afdelingsbestuur in beroep kan gaan bij de algemene vergadering.

2 . Het bestuur treedt op als liquidatiecommissie.

3. Het restant van de geldmiddelen en de inventarisgoederen wordt overgedragen aan de V.S.A.G.

ARTIKEL 11

Wijziging van dit reglement moet geschieden volgens de procedure, vastgelegd in artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement.

ARTIKEL 12

Bij twijfel over dit reglement, alsmede in gevallen, waarin niet is voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 19 november 1987 en laatstelijk gewijzigd in de Algemene Vergadering van 28 maart 2017.