Privacybeleid

 • De VSAG verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: naam, adres, mevr./dhr., geboortedatum, ingangsdatum lidmaatschap, (indien opgegeven) telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om aan de activiteiten van de VSAG te kunnen deelnemen en om kaarten, brieven en het verenigingsblad te kunnen versturen.
 • Omdat deze gegevens onmisbaar zijn wordt vooraf geen uitdrukkelijke toestemming gevraagd ze te mogen verwerken.
 • Iedereen die van de persoonsgegevens kennis kan nemen, is gehouden aan geheimhouding.
 • Door technische en organisatorische maatregelen is de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd.
 • Persoonsgegevens worden alleen aan andere partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt zoals de verzending van het Journaal en het boeken van een reis indien de facturering via het reisbureau verloopt.
 • In deze gevallen wordt eerst een verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin staat waarvoor de aangeleverde gegevens zijn bestemd en ze uitsluitend voor dat doel mogen worden gebruikt.
 • Voor commerciële activiteiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.
 • Persoonsgegevens worden in alle andere gevallen alleen verstrekt als dat wettelijk is verplicht en daarmee is toegestaan.
 • De ledenadministrateur van de VSAG is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Hij bepaalt wie, wanneer en met welk doel anderen toegang tot de persoonsgegevens hebben.
 • De VSAG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • De ledenadministrateur beschikt veiligheidshalve over een back-up van de persoonsgegevens.
 • Leden hebben recht op inzage en correctie van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dat bij het bestuur kenbaar maken via: vsag@denhaag.nl. Om misbruik te voorkomen dient een kopie van de identiteitskaart te worden bijgevoegd.
 • Wie een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan contact met het bestuur opnemen: vsag@denhaag.nl. Eventueel kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens: tel. 088 – 180 5250.
 • De VSAG meldt een wijziging in haar privacyverklaring in het Journaal en op de website.
 • Een foto van deelnemers aan een evenement in het Journaal of op de website is geen bijzonder persoonsgegeven. Omdat de VSAG een gerechtvaardigd belang heeft foto’s te publiceren, is toestemming vooraf niet noodzakelijk.
 • Als daartegen wegens zwaarwegende belangen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar wordt aangetekend, weegt het bestuur het gerechtvaardigd belang van de vereniging om de foto te plaatsen af tegenover het belang van het lid dit niet te doen.
 • Als een foto al is geplaatst en iemand hier bezwaar tegen maakt, kan het bestuur besluiten de foto te vervangen of te verwijderen. Ook in dit geval is een zorgvuldige afweging nodig tussen het belang van de vereniging en het belang van het betreffende lid.