Statuten

 

STATUTEN (gewijzigd op 5 januari 1999)

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging, opgericht op zes februari negentienhonderd achtenzeventig, draagt de naam

VERENIGING VAN SENIOREN AMBTENAREN DER GEMEENTE ‘s-GRAVENHAGE, afgekort V.S.A.G. Zij is gevestigd in de gemeente Den Haag.

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel het onderhouden van contacten met de ex-werkgever, het  bevorderen  van  de saamhorigheid in de ruimste zin van het woord, het welzijn en de  creativiteit van de leden. Zij tracht dit doel te bereiken – zonder te treden op politiek of godsdienstig terrein – door: het geven van adviezen; het houden van lezingen, voordrachten en culturele bijeenkomsten; het beoefenen van diverse vormen van geestelijke en lichamelijke ontspanning; het organiseren van dagexcursies en meer-daagse reizen; het samenwerken met andere instellingen; alle overige geoorloofde middelen.

Lidmaatschap

Artikel 3

De vereniging kent:

1. leden;

2. gezinsleden;

3. buitengewone leden.

Artikel 4

Lid van de vereniging kunnen zijn:

1. Gewezen ambtenaren der gemeente Den Haag, die aansluitend aan hun dienstverband bij  de gemeente Den Haag:

1.1  een ouderdomspensioen ontvangen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds of van de gemeente Den Haag;

1.2  een invaliditeitspensioen ontvangen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;

1.3  een uitkering ontvangen ingevolge de Wet vervroegd uittreden (zogenaamde V.U.T.);

1.4  een uitkering ontvangen wegens functioneel leeftijdsontslag (zogenaamde F.L.O.);

Ambtenaren in dienst van de gemeente Den Haag voor wie de toelatingsleeftijd is vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement;

Levenspartners van onder lid 1 en 2 van dit artikel genoemde ambtenaren, waarvan de samenleving is geëindigd;

Zij die behoren tot de categorieën genoemd in artikel 3 worden toegelaten na schriftelijke aanmelding bij de vereniging.

Artikel 5

1. Gezinsleden zijn zij die met een lid bedoeld in artikel 4 duurzaam   samenleven.

2.  Buitengewone leden zijn zij die niet geheel voldoen aan de eisen gesteld in artikel 4, doch die, naar het oordeel van het bestuur, als lid van de vereniging dienen te worden toegelaten.

De personen genoemd in artikel 3 onder 2 hebben geen stemrecht in de algemene vergadering en kunnen geen lid zijn van het bestuur.

Artikel 6

De leden zijn verplicht:

de statuten en reglementen van de vereniging na te leven;

de belangen van de vereniging niet te schaden.

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door:

1. schriftelijke opzegging vóór de eerste dag van het eerstkomende kalenderjaar;

overlijden;

opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden indien:

  • een lid niet voldoet aan de in artikel 6 gestelde eisen;

  • redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging geschiedt door het bestuur. Betrokkene wordt ten spoedigste hiervan schriftelijk in kennis gesteld onder opgave van redenen en datum van ingang.

4. Ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis gesteld onder opgave van redenen en datum van ingang.

Tegen een bestuursbesluit tot ontzetting of opzegging staat, binnen een maand na ontvangst van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Geldmiddelen

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1 .1 contributies .

1 .2 overheidsbijdragen.

1 .3 donaties.

1 .4 legaten en erfstellingen.

1 .5 alle andere baten.

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal negen leden.

2. De leden worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden jaarlijks onderling verdeeld.

4. Voor de verkiezing van bestuursleden kunnen door het bestuur of ten minste tien leden kandidaten worden gesteld. De voordracht door de leden moet uiterlijk tien dagen tevoren bij het secretariaat zijn ingediend.

5. De verkiezing geschiedt voor een tijdvak van drie jaar telkens met de mogelijkheid tot herverkiezing voor een nieuw tijdvak.

6. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe lid op het rooster van aftreden de plaats in van degene die wordt opgevolgd.

7. lndien het bestuur uit minder dan het minimum aantal leden bestaat, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om zo snel mogelijk voorlopig in de vacature te  voorzien.

8. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter , secretaris en penningmeester.

lndien het dagelijks bestuur beslissingen neemt over zaken die niet tevoren in het bestuur zijn besproken, wordt in de eerstvolgende vergadering verantwoording afgelegd.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 10

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met inachtneming van artikel 44 lid 2, titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,  tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het dagelijks bestuur tezamen.

Over de geldmiddelen kan – in afwijking van het in lid 2 gestelde – worden beschikt door de penningmeester.

Algemene vergadering

Artikel 11

1 . Het bestuur roept eenmaal per jaar vóór een april de algemene vergadering bijeen.

2. De leden worden hiertoe tenminste een maand tevoren opgeroepen door middel van het verenigingsorgaan.

3. Het bestuur is verplicht op schriftelijk verzoek van ten minste vijf procent der leden een algemene vergadering bijeen te roepen overeenkomstig  lid 2 van dit artikel.

4. Jaarlijks brengt het bestuur aan de algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden door middel van een jaarverslag, alsmede de exploitatierekening en de balans van het afgelopen boekjaar, vergezeld van het rapport en advies van de commissie genoemd in lid 5.4.

5. De algemene vergadering benoemt een commissie tot onderzoek van de rekening. Deze commissie moet bestaan uit ten minste twee leden, waarvan jaarlijks een aftreedt en twee plaatsvervangende leden. Bestuursleden kunnen geen lid zijn van deze commissie.

De commissie brengt haar bevindingen schriftelijk ter kennis van het bestuur.

Het bestuur is verplicht deze kascommissie alle gewenste inlichtingen te verschaffen, de waarden te tonen, alsmede inzage in boeken en bescheiden te geven.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de financiële rekening strekt het bestuur tot decharge.

6. Bij weigering van de goedkeuring genoemd in lid 6.1 benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie !eden die een nieuw onderzoek instelt. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerste commissie.

7. Binnen twee maanden na de benoeming van de commissie genoemd in lid 6.2 brengt deze verslag uit aan de algemene vergadering . De vergadering wordt opgeroepen overeenkomstig het gestelde in lid 2 van dit artikel.

8. lndien ook dan de goedkeuring wordt geweigerd neemt de algemene vergadering die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

Artikel 12

1 . Alle leden, gezinsleden en buitengewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

2. Een lid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid of gezinslid laten  vertegenwoordigen.

3 . Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen moet een tweede stemming worden gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

lndien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 13.

De voorzitter leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid zal een der andere dagelijkse bestuursleden de leiding op zich nemen.

Statutenwijziging

Artikel 14.

Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering die daartoe wordt opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten wordt voorgesteld.

In afwijking van artikel 11.2 moet deze oproep tenminste twee maanden tevoren geschieden.

De te wijzigen statuten moeten ten minste een maand voor de datum van de algemene  vergadering op daartoe geschikte plaatsen ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Hiervan wordt mededeling gedaan bij de oproeping.

Tot wijziging kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 15

De statutenwijziging treedt in werking de dag nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder dagelijks bestuurslid bevoegd.

Bij ontstentenis geschiedt plaatsvervanging door een ander bestuurslid. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is het bestuur verplicht de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden te Den Haag in kennis te stellen .

Huishoudelijk Reglement

Artikel 16

De algemene  vergadering stelt een huishoudelijk  reglement vast,  dat nadere bepalingen bevat omtrent de inrichting en de werkwijze van de vereniging. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Een voorstel tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement moet tenminste een maand vóór de dag waarop de vergadering waarin het zal worden behandeld, wordt gehouden, op daartoe geschikte plaatsen ter inzage liggen.

Tot wijziging kan worden besloten met een meerderheid van het totaal aantal  uitgebrachte stemmen.

Afdelingen

 Artikel 17

1.  De vereniging kan een of meer afdelingen instellen.

2. Afdelingen zijn niet-zelfstandige eenheden binnen de vereniging.

De bestuursleden van de afdelingen zijn – voor zover de wet dit toelaat – niet persoonlijk aansprakelijk voor handelingen in opdracht van het bestuur van de vereniging binnen het kader van haar doelstellingen verricht.

lndien wordt besloten tot het instellen van een of meer afdelingen wordt door de algemene vergadering een reglement vastgesteld, dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement.

Commissies

Artikel 18

1. Het bestuur kan zich doen bijstaan door een of  meer commissies, ter bevordering van  de doelstellingen van de vereniging.

2.  lndien  wordt  besloten  tot  het  instellen  van  een  of  meer  commissies  worden  door  het  bestuur richtlijnen  opgesteld.   

Ontbinding

Artikel 19

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 50 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe door de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen .

Deze algemene vergadering waarin de oproep tot ontbinding wordt voorgesteld, moet binnen twee maanden plaats vinden.

Wanneer het voorstel wordt aangenomen benoemt deze vergadering een liquidatiecommissie belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Een eventueel batig saldo wordt aan de gemeente Den Haag overgedragen.

Slotbepalingen

Artikel 20

1. Bij twijfel over de uitleg van deze statuten, alsmede in gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur, behoudens beroep op de algemene vergadering.

Het beroep op de algemene vergadering, bedoeld in het eerste lid, moet, onder vermelding van de reden, schriftelijk geschieden en dient te worden gezonden aan de secretaris van het bestuur.

Het bestuur is verplicht een beroepsschrift als bedoeld in het tweede lid, tenminste een maand vóór de in dat lid bedoelde vergadering, voorzien van een advies, ter kennis van de leden te brengen .

Overgangsbepaling

Artikel 21

De op het moment van deze statutenwijziging als lid toegelaten personen behouden de daaraan verbonden rechten en plichten.